Last edited by Fetaur
Monday, May 11, 2020 | History

3 edition of Dyfodol i"r iaith Gymraeg = found in the catalog.

Dyfodol i"r iaith Gymraeg =

Council for the Welsh Language.

Dyfodol i"r iaith Gymraeg =

A future for the Welsh language : adroddiad i"r Gwir Anrhydeddus John Morris Q.C., A.S., Ysgrifennydd Gwladol Cymru = a report to the Right Hon. John Morris Q.C., M.P., Secretary of State for Wales

by Council for the Welsh Language.

 • 341 Want to read
 • 8 Currently reading

Published by H.M.S.O. in Caerdydd [i.e. Cardiff] .
Written in English

  Places:
 • Wales
  • Subjects:
  • Welsh language.,
  • Wales -- Languages.

  • Edition Notes

   Other titlesFuture for the Welsh language.
   StatementCyngor yr Iaith Gymraeg = Council for the Welsh Language.
   ContributionsGreat Britain. Welsh Office.
   Classifications
   LC ClassificationsPB2114 .C6 1978
   The Physical Object
   Paginationvii, 78 p. :
   Number of Pages78
   ID Numbers
   Open LibraryOL4501161M
   ISBN 100117901075
   LC Control Number79345805

   Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am adborth y cyhoedd i adroddiad yr Athro Donaldson ynghylch y cwricwlwm yn ein ch yr e-bost isod er mwyn annog y Llywodraeth i gymryd y cyfle euraidd sydd ganddynt i sicrhau addysg Gymraeg i bob un disgybl yn y wlad, gan weithredu ar argymhellion adroddiad yr Athro Sioned Davies am addysg Gymraeg ail iaith. £2 filiwn i hyrwyddo’r Gymraeg. Cyfarfod Dyfodol i’r Iaith. Y peth nesaf mawr o bwys fydd gweld y llywodraeth yn sefydlu corff a fydd yn gyfrifol am arwain cynllunio iaith a hyrwyddo’r iaith. Dyma destun y papur gwyn y mae’r llywodraeth wedi’i baratoi. Rydyn ni’n gobeithio y caiff hwn ei sefydlu erbyn Y pwnc mawr dros yr.

   Cwestiynu dyfodol hir dymor rhai o ganolfannau Cymraeg Cymru sydd wedi eu hariannu gan y llywodraeth. Arian ar gyfer yr iaith Gymraeg.   This is a copy of a letter that was recently sent to the new independent Welsh language lobbying group ‘Dyfodol i’r iaith’, urging the group to lobby for the Welsh language to be offered as a language subject option on the English education curriculum at key stages, with the indigenous Celtic history of Britain also being taught as a compulsory part of the history programme.

   Deddf yr Iaith Gymraeg Page Content Mae Ddeddf yr Iaith Gymraeg yn sefydlu (cyn belled ag y bo’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol) yr egwyddor (wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru) y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ‘ar y . Future of the Welsh language, plan for renewal, dyfodol yr iaith Gymraeg, cynllun adnewyddu'r iaith. index. Future of the Welsh language, plan for renewal, dyfodol yr iaith Gymraeg, cynllun adnewyddu'r iaith Jack Davies has asked about how often learners go back over past lessons and I recommended reading books of the.

Available for Download
You might also like
Short whist: its rise, progress, and laws

Short whist: its rise, progress, and laws

For whose delight

For whose delight

Medieval Europe 1992

Medieval Europe 1992

Life is hard but God is good

Life is hard but God is good

English Austin friars, 1249-1538

English Austin friars, 1249-1538

Ariodante

Ariodante

Appliance service handbook

Appliance service handbook

Progress in reading

Progress in reading

Mechanism - Treatment - Prevention of Aspiration Pneumonia (Theodor Billroth)

Mechanism - Treatment - Prevention of Aspiration Pneumonia (Theodor Billroth)

An Egg Is An Egg

An Egg Is An Egg

Introduction to social research

Introduction to social research

guide to open systems interconnection.

guide to open systems interconnection.

1001 inventions that changed the world

1001 inventions that changed the world

Dyfodol i"r iaith Gymraeg = by Council for the Welsh Language. Download PDF EPUB FB2

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sydd am weld y Gymraeg yn ffynnu. Ei nod yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o fywyd Cymru a bod y Gymraeg yn parhau’n fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Mae Dyfodol yn gweithredu drwy ddulliau cyfansoddiadol yn unig ac yn dylanwadu ar Lywodraeth Cymru, Cynghorau Sir, y pleidiau gwleidyddol, arweinwyr cyrff cyhoeddus ac eraill i roi’r.

dyfodol i’r iaith: apȆl i’r dyfodol Mae hwn yn gyfnod tyngedfennol i’r Gymraeg. Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi eu bod am sefydlu Comisiwn newydd fydd yn arwain ar bob agwedd o hyrwyddo a rheoleiddio’r iaith. Dyfodol i'r Iaith. likes 1 talking about this. Llais i'r Iaith. Mudiad i bawb sy'n mynnu dyfodol disglair i'r Gymraeg.

The organisation for all who wish for a bright future for the Welsh ers: Dros y misoedd nesaf, bydd Dyfodol i’r Iaith yn ymgynghori ar ein hargymhellion polisi a grynhoir yn y ddogfen, Cynllunio Adferiad y Gymraeg.

Rydym yn awyddus iawn i dderbyn eich barn ar y gwahanol elfennau sydd yn greiddiol i dwf y Gymraeg ac sydd angen sylw gan y Llywodraeth a’r gwleidyddion. Y Cymro: Barn Gruffydd Meredith: Dyfodol yr Iaith / The future of the Language Saturday August 3rd, Wednesday August 14th, Mae’ r Cymro yw papur newydd Cymru fisol (£1 y pennod) sydd yn llawn dod o erthyglau a cholofnau am ddiwylliant a materion cyfoes Cymreig.

A little job for the campaign groups Dyfodol i'r Iaith (Future of the Language) and Cymdeithas yr Iaith (the Welsh Language Society), perhaps. Efallai y bydde hefyd modd cyfuno’r gwersi Cymraeg gyda dysgu hanes go iawn Brythoneg/Celtaidd Prydain, ac olrhain gwreiddiau’r Cymry i hanes Ewrop, ac ymhellach na hynny hefyd.

a message to the first minister: language planning essential to the growth of the welsh language Dyfodol i’r Iaith have written to the First Minister, Mark Drakeford, expressing their concerns regarding public policy and the Welsh language.

gymwysterau’r iaith Gymraeg yn 16 oed ganolbwyntio ar siarad a gwrando a defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. Yr iaith Gymraeg Mae llawer o bobl o’r farn bod y Gymraeg yn un o wir gryfderau’r system addysg.

Fodd bynnag, mae angen cryfhau lle’r iaith Gymraeg yn y cwricwlwm. Mae’r adroddiad yn awgrymu mwy o ffocws ar alluFile Size: 1MB. Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Gan gyflogi staff proffesiynol a fydd yn meddu ar arbenigedd perthnasol, bydd yn sefydlu cysylltiadau a deialog gyda gwneuthurwyr a gweinyddwyr polisi, gan gynnwys y Comisiynydd Iaith. hoffech dderbyn ohebiaeth yn yr Iaith Gymraeg neu os hoffech dderbyn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, gadewch i mi wybod.

From: Butts, Hywel (ESNR-Planning) Sent: 20 September To: DS Deputy Minister Housing & Local Gov. Mae dyfodol y Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn llwyr ddibynnol ar drosglwyddo’r iaith i’n pobl ifainc.

Ac nid yn unig hynny: mae’n rhaid bod arnynt eisiau defnyddio'r iaith yn feunyddiol os yw hi am fod yn iaith hyfyw, iaith a siaredir yn hyderus ar ddiwedd yr unfed ganrif ar hugain. O weithredu’rFile Size: KB.

Mae hi'n fwy na chyfrwng hefyd, mae hi'n symbol o barhad traddodiad ac o gamu i'r dyfodol. Yn yr iaith Gymraeg mae gennym draddodiad llenyddol di-dor sydd yn ymestyn, yn ysgrifenedig, yn ôl i Author: Hywel Griffiths.

Rydym yn croesawu’r adroddiad hwn sydd yn gwneud nifer o argymhellion pwysig. Byddwn yn mynd ati i ystyried yr argymhellion yng nghyd-destun yr adolygiad ehangach o asesu a’r Cwricwlwm Cenedlaethol, y gwaith sy’n mynd rhagddo mewn ymateb i’r adolygiad o gymwysterau a’r drafodaeth ar ddyfodol yr iaith Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Dyfodol Digidol y Gymdeithas, ebostiwch: [email protected] Dyfodol S4C. Ni ellir cymryd yr unig sianel deledu Gymraeg yn ganiataol – ein sianel ni, ein cyfrwng ni i fynegi’n hunain yw hi. Rhaid i’r sianel gael sicrwydd ariannol ac annibyniaeth olygyddol.

New Welsh language pressure group Dyfodol i'r Iaith. 16 July poet and Plaid Cymru co-founder Saunders Lewis which led to the setting up of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Hanes yr iaith, adnoddau Cymraeg sydd ar y we a sut i fynd ati i ddysgu'r iaith. This is a website about the Welsh language, its history and how it's.

• Sefydlu Bwrdd yr Iaith Gymraeg i oruchwylio gweithredu’r Ddeddf ac i hybu’r iaith yng Nghymru. The Act specifies three things: • It places a duty on all public bodies to treat Welsh and English on an equal basis, when providing services to the public in Wales.

• It gives Welsh speakers an absolute right to speak Welsh in court. Read this page in English Mae’n gyfnod cyffrous i ni yng Nghymru o ran dyfodol yr iaith Gymraeg.

Mae ein strategaeth, Cymraeg Miliwn o siaradwyr, yn gosod yr uchelgais yn glir. Y nod yw: cynyddu nifer y siaradwyr cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg; a creu amodau ffafriol i’r Gymraeg Ry’ ni i gyd. Mae Cymdeithas yr Iaith yn condemnio'n hallt benderfyniad Cyngor Sir Penfro i werthu fferm hanesyddol Trecadwgan ger Solfach.

Bellach, eiddo cwpwl o Gaerloyw yw'r fferm. Bu ymdrech lew gan ardalwyr i brynu'r fferm er mwyn creu menter. Ond, ar yr un pryd, dadleuwyd na fyddai hyn, o anghenrhaid, yn arwain at gynnal y Gymraeg a'i normaleiddio fel iaith gymunedol fyw.

Yr hyn a wnai'r Gymdeithas ar y pryd, oedd rhybuddio rhag creu dyfodol cul i'r iaith - dyfodol lle byddai ond modd i rai Cymru ymwybodol i ddefnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd arbennig, tra byddai'r nifer o. Fel rhan o’n rhaglen o welliannau, rydym wedi cyflwyno Polisi Iaith Gymraeg.

Mae ein polisi newydd yn cadw at ofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) a basiwyd yn sy’n diogelu ac yn amddiffyn dyfodol yr iaith. Byddwn yn gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i gynnig i’n cwsmeriaid Cymraeg opsiynau i ymwneud â ni i ryw raddau o leiaf yn y.Dyfodol i'r Iaith.

likes 4 talking about this. Mudiad iaith sy'n gweithredu yn gyfansoddiadol i sicrhau bod y Gymraeg wrth galon bywyd cymunedol a gwleidyddol Cymru.O ran yr iaith, rhaid i ni osgoi gormod o fiwrocratiaeth wrth ein gwaith a sicrhau ein bod yn datblygu mentrau sy’n ennyn diddordeb pobl ar lawr gwlad.

Mae hyn yn arbennig o wir mewn cymunedau lle mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio’n naturiol yn rhan o fywyd bob dydd.

Rhaid i ni chwilio am leisiau newydd i ddatblygu polisi iaith yn y dyfodol.

ogmaexpo.com - Dyfodol ir iaith Gymraeg = book © 2020